Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μεγάλο θέμα έχει ανακύψει σχετικά με το αν τα οικιακά φωτιστικά εμπίπτουν η όχι στο πεδίο εφαρμογής του π.δ 117/2004 , μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείρηση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις του Ε.Ο.ΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) στα υπομνήματα που υπέβαλε η Ένωσή μας, τα οικιακά φωτιστικά εμπίπτουν τελικά στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου.

Ο Ε.Ο.ΑΝ ενέταξε τελικά και τα οικιακά φωτιστικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, τροποποιώντας με υπουργική απόφαση (133480/14-11-2011) τον αρχικό νόμο ο οποίος τα εξαιρούσε από το πεδίο εφαρμογής του, όπως τα εξαιρούσε και η Ευρωπαική Οδηγία 2002/96/ΕΚ, την οποία και ενσωμάτωσε ο Ε.Ο.ΑΝ με το πδ 117/2004.
Η Ένωσή μας έχει ζητήσει την επανεξέταση του σοβαρού αυτού θέματος στα πλαίσια της εναρμόνισης της Ευρωπαικής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ η οποία επίσης αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Μέχρι τότε όμως, σαν παραγωγοί οικιακών φωτιστικών, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε ένα από τα δύο εγκεκριμένα από το ΥΠΕΚΑ Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρησης. Την “Ανακύκλωση Ηλεκρικών Συσκευών” η την “Φωτοκύκλωση”.
electrocycle.gr , fotokiklosi.gr
Διαβάστε αν θέλετε τα επισυνναπτόμενα αρχεία για την πληρέστερη ενημέρωσή σας
Το ΔΣ της Ένωσής μας είναι στην διάθεση όλων των μελών για επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

EOAN 3-12-2012

EOAN 3-12-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΟΑΝ ΣΕΛ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΟΑΝ ΣΕΛ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΟΑΝ ΣΕΛ 2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΟΑΝ ΣΕΛ 2