Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 Πράξης «Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Αθηναϊκών Επιχειρήσεων», έχει αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία Αθηναϊκών Περιπτέρων σε επιλεγμένες Διεθνείς Εκθέσεις του Εξωτερικού.

Στόχο της εν λόγω πρωτοβουλίας αποτελεί η ενίσχυση των δυνατοτήτων διεύρυνσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των αθηναϊκών επιχειρήσεων, μέσω της συγκροτημένης ενιαίας προβολής και παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών τους σε αναγνωρισμένους αγοραστές από την Διεθνή αγορά αλλά και σε κρατικές και επιχειρηματικές αποστολές σε Εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου  των καταναλωτικών προϊόντων της Αθήνας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την έκθεση προϊόντων τους στα Αθηναϊκά περίπτερα, μέσω της υποβολής στον ΟΠΕ σχετικού Εντύπου, μέχρι την 30/1/2014.

Με βάση το πλήθος των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, τη συγκέντρωση προτιμήσεων σε επιμέρους Διεθνείς Εκθέσεις, καθώς και το εύρος των προτεινόμενων δειγμάτων θα οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές, ο τρόπος και η διαδικασία αποστολής στον ΟΠΕ των δειγμάτων ή/και του οπτικοακουστικού υλικού με επικοινωνία του ΟΠΕ με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Η οργάνωση και λειτουργία των Αθηναϊκών Περιπτέρων στις επιλεγμένες Εκθέσεις χρηματοδοτείται κατά 100% από πόρους του ΠΕΠ Αττικής (συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  • Υποβολή Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (επισυνάπτεται στην παρούσα)
  • Τα υπό έκθεση δείγματα να προέρχονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Δήμο Αθηναίων, δηλ. από εταιρείες που διαθέτουν έδρα, παραγωγική μονάδα ή υποκατάστημα στο Δήμο Αθηναίων (τεκμηριωτικά έγγραφα κατατίθενται με το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος),

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • Επικοινωνία με ΟΠΕ: κ. Τέτη Περισσάκη, τηλ.: 210 9982241, email: ttp@hepo.gr
  • Πληροφορίες για τις Διεθνείς Εκθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης: www.hepo.gr